סקירת מערכות


בדיקה כללית של כלל המערכות המותקנות בחברה, אפיון המצב הקיים והמלצות מדויקות לגבי התצורה הרצויה.