!Do it right
!Do it right

מיקור חוץ

פנייה למקורות חוץ, שיטה של חברות גדולות לשכור קבלני משנה לביצוע משימות ספציפיות במקום לבצע אותן בעצמן
  • מיקור חוץ או השמת כוח אדם הינו פתרון עבור חברות גדולות ובנוניות אשר מעוניינות לקבל שירותים חיצוניים
  • לטובת פרויקט מיידי, קצר או ארוך טווח.
  • במסגרת זו תקבל החברה איש סיסטם אשר רמתו תותאם לצורכי החברה.
  • גיבוי של איש סיסטם נוסף אשר יכיר את מערך המחשוב בחברה ותהיה לו האפשרות להחליף
    את עובד הקבוע במידה וזה יחלה או ייצא למילואים.
  • בנוסף תוכל החברה להיעזר במערך ה – Help-desk של חברת דרורנט ובמחלקת הרכש שלה.